samedi 10 mai 2008

Bonus caché !

BEWARE THE ROOMMATES !Dalek Sha                      Dalek Prem                                      Dalek Nath                  Dalek Kro


We are the Daleks.

EXTERMINATE !
EXTERMINATE !
EXTERMINATE !